• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

 

Výňatek ze

Vzdělávacího a zkušebního řádu

Národního institutu vzdělávání

společnosti IDEA-IQ, a.s.


Článek 1

Úvodní ustanovení


Vzdělávací a zkušební řád profesního a manažerského vzdělávání (dále jen jako „VZŘ“) Národního institutu vzdělávání (dále jen jako „NIVZ“) upravuje nad rámec smlouvy s posluchačem podmínky vzdělávání v programech poskytovaných NIVZ (dále jen jako „Program“).

 

Článek 2

Formy vzdělávání

Posluchači NIVZ nejsou vysokoškolskými studenty ve smyslu zákona o vysokých školách (z. č. 111/1998 Sb.). Nepožívají tak statut studenta a nemohou čerpat výhody, které přísluší studentům vysokých škol. NIVZ není školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku podle zvláštního zákona.


Vzdělávání může být uskutečňováno v programech:

BBA – Bachelor of Business Administration

MBA – Master of Business Administration

DBA – Doktor of Business Administration

LL.M. – Master of Laws

LL.D. – Legal Law Doctor


Začátek vzdělávání je stanoven zpravidla na 1. října s výjimkou stanovenou v čl. 17 tohoto SZŘ. Dělí se zpravidla na tři moduly s vyjimkou vzdělávacího programu DBA, v kterém je vzdělávání rozvrženo do čtyř modulů. Výuka probíhá v prvním modulu obvykle v měsících říjen až leden a období na atestace bývá stanoveno na období leden a únor. Výuka v druhém modulu probíhá obvykle od února do června a období na atestace bývá stanoveno na červen a září. Výuka v třetím modulu probíhá obvykle v měsících říjen až leden. Ředitel NIVZ, popř. jeho zástupce svým rozhodnutím vždy stanoví na nadcházející modul konkrétní časový úsek jak pro výuku, tak i pro konání atestací. Konání atestací v jiném termínu je podmíněno souhlasem garanta oboru a posluchače. Nelze ale konat atestaci dříve než proběhne výuka daného programu a ne později než umožňuje tento VZŘ. Ředitel NIVZ, popř. jeho zástupce může posluchači povolit absolvování modulu na základě individuálního vzdělávacího plánu s tím, že je povinen respektovat maximální dobu vzdělávání stanovenou tímto VZŘ.

 

 Článek 3

Přijetí do vzdělávacího programu

O přijetí nebo nepřijetí posluchače do programu rozhoduje ředitel NIVZ, popř. jeho zástupce  na návrh přijímací komise složené z lektorů NIVZ. Předpokladem pro přijetí do programu je podání úplné a pravdivé přihlášky, úspěšné vykonání přijímacího pohovoru před komisí, doložení vzdělání a praxe.

Pro přijetí do BBA programu je požadováno úplné středoškolské vzdělání s maturitou a vykonání přijímacího pohovoru před komisí.

Pro přijetí do MBA programu je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni bakalářské vzdělání, nebo absolvování postgraduálního vzdělávání BBA. Případně je možné toto studium prominout za předpokladu doložení skutečné manažerské pozice v délce trvání alespoň 5 let, mezi které se počítá i výkon funkce statutárního orgánu. 

Pro přijetí do programu DBA je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni, popř. absolvování postgraduálního vzdělávání MBA a nebo LL.M. a předchozí publikační činnost. V přijímacím pohovoru bude kladen důraz na ověření předpokladů k vědecké činnosti a ověření jazykových schopností uchazeče (dva jazyky, jeden s aktivní, druhý s pasivní znalostí). 

Pro přijetí do programu LL.M. je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání nebo absolvování postgraduálního vzdělávání MBA. 

Pro přijetí do programu LL.D je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru „právo“ v České nebo Slovenské republice, zakončené rigorózní zkouškou, nejméně tříletou praxi v pozici vrcholového managementu, nebo advokáta, soudce, notáře, či soudního exekutora a vykonání přijímacího pohovoru před komisí.

 

  Článek 4

BBA program

Tento vzdělávací program je určen absolventům středních škol, kteří mají minimální nebo vůbec žádnou manažerskou praxi. Tento vzdělávací program umožňuje posluchači po úspěšném absolvování plynule navázat na vyšší stupeň profesního vzdělávání. Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby posluchač získal základní právní znalosti, které jsou nezbytné při jednáních s obchodními partnery, při přípravě jednoduchých právních dokumentů, při přípravě podkladů pro vedení účetnictví a jeho následné vyhodnocení. Vzdělávání je rozděleno do tří modulů.


Článek 5

MBA program

Tento vzdělávací program je určen pro stávající manažery, zejména pro ty s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí nebo potřebují rozšířit svoje dosavadní znalosti o ty, které souvisí zejména s právem při podnikání. Vzdělávání je rozděleno do tří modulů.


 Článek 6

DBA program

Tento vzdělávací program je určen pro vrcholové manažery a vysoké úředníky ve státní správě, kteří potřebují k výkonu svojí profese hluboké znalosti z oblasti práva a podnikání. Program je zaměřen na vědecké bádání a jeho uplatnění v praxi a vyžaduje samostatnou tvůrčí práci posluchače pod vedením školitele. Vzdělávání je rozvrženo do čtyř modulů, kdy v každém modulu je nutné absolvovat pět okruhů. V prvním modulu si posluchač volí téma závěrečné práce, kterou začíná zpracovávat pod vedením svého školitele. V posledním modulu v rámci okruhu Metodologie závěrečné práce posluchač dokončuje svoji závěrečnou práci pod vedením školitele. 


  Článek 7

LL.M. program

Tento vzdělávací program je určen vrcholným manažerům a vyšším pracovníkům státního aparátu, kteří k výkonu svojí profese potřebují detailní znalosti zejména správního práva. Vzdělávání je rozděleno do tří modulů.

 

 Článek 8

LL.D. program 

Tento vzdělávací program je určen advokátům, soudcům, notářům a soudním exekutorům s praxí, kteří k výkonu svojí profese potřebují perfektní a detailní znalosti práva. Vzdělávání je rozděleno do tří modulů.

 

 Článek 9

Organizace výuky

Vzdělávání je rozvrženo tak, aby reflektovalo potřeby posluchačů, většinou zaměstnaných osob. Rozvrh obdrží posluchači před zahájením vzdělávání, nejpozději do zahájení vzdělávacího roku. Podklady ke vzdělávání daného programu obdrží posluchač na začátku výukového období zdarma, stejně jako přístup na školní intranet, kde jsou k dispozici další, neveřejné materiály. Všechny vzdělávací materiály jsou k dispozici v českém jazyce (vyjma materiálů k výuce cizího jazyka). 

 

 Článek 10

Práva a povinnosti posluchačů

Posluchač je povinen v průběhu plnění svých vzdělávacích povinností zpracovat podle požadavků garanta daného programu, případně podle jím pověřeného lektora, dílčí závěry plynoucí z jeho vzdělávání, a jejichž vypracování a schválení garantem programu nebo jím pověřeným lektorem, je základem pro ukončení daného programu příslušného modulu. Následně je povinen pro absolvování daného programu vykonat atestaci. Náročnost atestace pro ukončení příslušného programu je srovnatelná s vykonáním zkoušky z daného předmětu na veřejné vysoké škole. Plnění vzdělávacích povinností může posluchač konzultovat i prostřednictvím intranetu s daným garantem programu nebo s dalším konzultantem pro program určeným vědeckou radou NIVZ.

 

 Článek 11

Vzdělávací plány

Vzdělávací plány určují obsah a rozsah vzdělávání posluchače v programu, který NIVZ poskytuje a posluchač absolvuje. Součástí vzdělávacích plánů je i seznam povinné a doporučené literatury, jejíž nastudování je předpokladem pro úspěšné dokončení vzdělávacího programu. Vzdělávací plány jednotlivých programů jsou vydávány vždy na celý vzdělávací program (vyjma DBA programu, který je sestavován individuálně). Každý vzdělávací plán určuje dále organizaci a průběh každého programu. Vzdělávací plán, resp. povinné předměty v něm uvedené jsou povinné a posluchač je povinen je všechny absolvovat. Stejně tak je povinen absolvovat i nepovinné předměty, které si zvolil při zahájení vzdělávání. Garanty jednotlivých okruhů jmenuje ředitel, popř. jeho zástupce NIVZ na návrh vědecké rady NIVZ. 


 Článek 12

Atestace

Každý posluchač je povinen vykonat atestaci z každého okruhu, který je předmětem daného modulu. Stejně tak je povinen vykonat atestaci z povinně volitelného předmětu, který si zvolil při zahájení vzdělávacího programu. Předpokladem vykonání atestace je splnění všech požadavků garanta programu na vypracování dílčích písemných prací. Garant programu je povinen při zahájení programu stanovit kritéria pro jeho absolvování a tato kritéria je oprávněn měnit jen ve prospěch posluchače. Pokud se vykonává atestace z okruhu, který přímo navazuje na okruh z předcházejícího modulu, je nutné nejprve vykonat atestaci z předcházejícího modulu nebo obě naráz.

 

  Článek 13

Přerušení a opakování vzdělávacího programu

Nesplní-li posluchač své vzdělávací povinnosti z jednoho či více vzdělávacích modulů, může prostřednictvím informačního a administrativního oddělení požádat o opakování daného modulu/modulů. Opakovat vzdělávací program nelze u DBA oboru.


 Článek 14

Závěrečná práce

Téma závěrečné práce v rámci programů BBA, MBA, LL.M. a LL.D. je posluchač povinen si zvolit tak, aby korespondovalo s jeho dosavadním vzděláním a zároveň bylo přínosné pro výkon jeho profese. Téma závěrečné práce v rámci programu DBA je posluchač povinen si zvolit tak, aby korespondovalo s jeho vzdělávacím programem a zároveň bylo přínosné i pro výkon jeho profese. Závěrečná práce se obhajuje na konci vzdělávacího programu před komisí. Předpokladem k připuštění posluchače k obhajobě závěrečné práce je její kladné hodnocení garantem programu a oponentem. 

Obhajoba závěrečné práce je veřejná.

 

 Článek 15

Závěrečná profesní zkouška

Každý program je po splnění všech předchozích vzdělávacích povinností ve všech modulech ukončen závěrečnou zkouškou, která se koná před tříčlennou komisí. U programu DBA se profesní zkouška koná před pětičlennou komisí. V jejím průběhu komise hodnotí nejen výkon posluchače před komisí, ale též dosavadní průběh jeho vzdělávání. 

Závěrečná profesní zkouška je veřejná.

 

 Článek 16

Ukončení vzdělávání

Ukončení profesního a manažerského vzdělávání nastává okamžikem předání diplomu posluchači. NIVZ je oprávněn posluchači předat diplom až v okamžiku, kdy posluchač splní všechny jeho závazky k NIVZ. Posluchač může vzdělávání zanechat kdykoli, podmínkou je ale splnění všech jeho závazků plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi ním a NIVZ.


  Článek 17

Poplatky za vzdělávání

Poplatky za vzdělávání (jak za vzdělávací program, tak i za všechny administrativní poplatky) jsou uvedeny ve smlouvě, uzavřené mezi NIVZ a posluchačem a jsou závazné.


 Článek 18

Závěrečná a společná ustanovení

V případě, že bude více zájemců o profesního a manažerského vzdělávání, může NIVZ zahájit vzdělávání od února s tím, že se vzdělávací rok a povinnosti NIVZ i posluchačů stanovené v tomto VZŘ přiměřeně posouvají.

 

Tento Vzdělávací a zkušební řád nabývá účinnosti od 14. 10. 2015.