• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Účetnictví podnikatelských subjektů (Kod: 025)

Účetnictví podnikatelských subjektů

Popis semináře:
Určeno zejména zaměstnancům státní správy  a pro subjekty založené k podnikání (s.r.o., a.s., k.s. atd), případně pro další zájemce o problematiku účetnictví. Další možné skupiny uživatelů mohou být i z řad veřejnosti, podmínkou je základní znalost účetní problematiky ( soustava účtů, podvojný zápis, deník, hlavní kniha...)

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

OBSAH SEMINÁŘE:

Zákon o účetnictví:
1) Kdo je povinen a v jakém rozsahu vést účetnictví
A) Právnické osoby se sídlem v ČR
B) Zahraniční osoby podnikající v ČR
C) Fyzické osoby zapsané v OR
D) Fyzické osoby, které překročí obrat 25 mio
E) Fyzické osoby, které se tak rozhodnou dobrovolně
F) Další subjekty dle zvláštních předpisů
2) Co je předmětem účetnictví
A) Stav a pohyb majetku, závazků, náklady, výnosy, výsledek hospodaření
B) Co je účetní období – kalendářní rok, hospodářský rok
C) Povinnost sestavení účetní závěrky, uspořádání účtů, účetní metody…
D) Povinnost vést účetnictví správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zajišťujícím trvalost účetních záznamů
3) Účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy
A) Vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu
B) Účetní doklady – jejich obsah a náležitosti
C) Účetní zápisy – jejich provádění
D) Účetní knihy – deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů
E) Účtová osnova a účtový rozvrh, otevírání a uzavírání účetních knih
4) Účetní  závěrka
A) Co tvoří účetní závěrku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
B) Rozvahový den, použití mezinárodních účetních standardů
C) Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva
5) Způsoby oceňování
A) Oceňování majetku a závazků, z toho hmotný a nehmotný majetek, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky…
B) Pojmy pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady…
C) Další možné způsoby oceňování – reálná hodnota (tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným posudkem,  ocenění  dle zvláštních předpisů
6) Inventarizace
A) Fyzická inventura, dokladová inventura, zvláštní metody – např. sypké hmoty
7) Archivace účetních záznamů
A) Úschova účetní závěrky, účetních dokladů,…
8) Společná ustanovení
A) Forma účetního záznamu a jeho průkaznost, opravy…
B) Sankce – důvody, jejich výše…
Vyhláška, kterou se provádějí  některá  ustanovení  zákona o  účetnictví  pro podnikatelské subjekty:
1) Čeho se vyhláška týká a na koho se vztahuje
A) Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, uspořádání přehledu Cash-Flow
2) Účetní závěrka
A) Bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu
3) Obsahové položky bilance
A) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, zásoby
B) Pohledávky, krátkodobý finanční majetek, časové rozlišení
C) Základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy
D) Závazky
4) Obsahové vymezení výkazu zisku a ztráty
A) Výkony
B) Náklady – služby, osobní náklady, ostatní provozní náklady
C) Mimořádnosti – náklady, výnosy
5) Obsah přílohy
6) Obsah cash – flow
7) Obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
8) Směrná účtová osnova
9) Účetní metody
A)  Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, co tam patří
B)  Způsoby oceňování zásob
C) Oceňování pohledávek
D) Opravné položky
E) Odpisování majetku
F) Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví
České účetní standardy pro podnikatele
1) Přehled standardů
A) Účty a zásady účtování na účtech
B) Otevírání a uzavírání účetních knih
C) Odložená daň
D) Rezervy
E) Opravné položky
F) Kurzové rozdíly
G) Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
H) Operace s cennými papíry a podíly
I) Operace s podnikem
J) Změny vlastního kapitálu
K) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
L) Dlouhodobý finanční majetek
M) Zásoby
N) Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
O) Zúčtovací vtahy
P) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Q) Náklady a výnosy
R) Konsolidace
S) Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
T) Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
U) Přehled o peněžních tocích

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.

 


 


Cena: 2 950 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH