• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Územní samospráva a občan (Kod: 031)

Územní samospráva a občan

Popis semináře:
Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s mnohovrstevnatým vztahem občana a území samosprávy. Účastník semináře bude obeznámen s tím, jaká jsou práva občanů obcí a krajů (a jiných osob, které občanství příslušného obce či kraje nemají) a jakým způsobem mohou být tato práva uplatňována a kde jsou jejich limity.


Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
 
Datum konání:
bude upřesněno
 
Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Obsah:
I. Teoretická východiska územní samosprávy
Výklad prvního vzdělávacího předmětu se zaměří na obecná teoretická východiska územní samosprávy. Bude popsán vývoj územní samosprávy od roku 1848 až k dnešku, ústavní základy samosprávného postavení obcí a krajů i místní a regionální samospráva v rovině tzv. jednoduchého práva (tzn. právní postavení obcí a krajů, jejich orgány, otázky samostatné a přenesené působnosti, dozor a kontrola). Zvláštní důraz bude věnován personálnímu substrátu územních samosprávných jednotek ve vazbě na občanství obce či kraje. Reflektována bude judikatura – zejm. Ústavního soudu.

II. Místní a krajské referendum
Tento vzdělávací předmět se zaměřuje především na problematiku územně samosprávného referenda jakožto reálně nejvýznamnější přímé technice participace na rozhodování územních celků. S ohledem na empirické zkušenosti, které ukazují, že obce si ne vždy poradí s konáním místních referend v souladu se zákonem, bude upozorněno na to, jak v praxi při konání referend postupovat a čeho se vyvarovat. Probrán tedy bude přípustný předmět referenda, podpisová akce, vlastní hlasování i důsledky z něj plynoucí a jejich ochrana. Tento předmět bude jistě vhodný i pro úředníky krajských úřadů, neboť dle stále ještě nové právní úpravy lze referenda konat i na krajské úrovni. Kriticky reflektována bude obsáhle i judikatura krajských správních soudů.

III. Jiné formy participace osob na územní samosprávě
V rámci tohoto vzdělávacího předmětu budou probrány další myslitelné techniky participace osob na územní samosprávě. Ty vyplývají především z práv občana obce či kraje, který dosáhl věku 18 let. Vedle práva volit do zastupitelstva a hlasovat v referendu (viz předchozí předmět) může občan kraje či obce také vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, nahlížet do rozpočtu, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady apod. Smí také požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem, podávat orgánům obce či kraje připomínky, podněty, stížnosti a další podání. Právě těmto právům a jejich uplatňování bude věnován závěrečný předmět programu.

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 000 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH