• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Popis semináře: Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění uložených povinností. Poskytuje základní přehled celého procesu správních exekucí s detailním zaměřením na provedení exekuce k vymožení povinnosti nepeněžitého charakteru.
4 235 Kč

Určeno pro právnickou i neprávnickou veřejnost, která se zabývá podnikáním v oblasti nemovitostí, developery, pracovníky realitních kanceláří, ale i pracovníky státní správy, kteří se v rámci své působnosti setkávají s nemovitostmi.
3 630 Kč

Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí, územního plánování, stavebního řízení, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, architektům a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou pozemkových úprav.
3 100 Kč

Popis semináře: Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům. Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti obchodu nemovitostmi a s tím souvisejícího řízení před katastrem nemovitostí.
3 630 Kč

Popis semináře: Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou zatěžování nemovitostí věcnými právy.
3 100 Kč

Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, finančníkům a poskytovatelům úvěrů, notářům a jejich zaměstnancům. Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti právní úpravy zajištění závazků nemovitostmi dlužníků, včetně řízení před katastrem nemovitostí
3 100 Kč

Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména na zaměstnance samosprávných celků v odboru správy, evidence a vymáhání pohledávek těchto obcí, poskytuje podrobný rozbor zákonných možností směřujících k upokojení pohledávky obce.
3 872 Kč

Popis semináře: Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění peněžitých pohledávek. Poskytuje základní přehled celého procesu správní exekuce s detailním zaměřením na jednotlivé způsoby provedení správní exekuce směřujících k vymožení povinnosti peněžitého charakteru. Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců státní správy na úseku správních exekucí.
4 235 Kč

Prohloubení znalostí zaměstnanců správních úřadů a účastníků řízení pro účely správního řízení.
4 235 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je detailně obeznámit frekventanty s obecným správním řízením dle správního řádu a také s činnostmi orgánů veřejné správy, které správním řízením nejsou, avšak správní řád je výslovně předpokládá. Akcent bude kladen na takové postupy, které jsou typické pro územní samosprávné celky, a výklad bude obohacen o relevantní judikaturu. Na tento vzdělávací program plynule navazuje vzdělávací program Správní soudnictví pro úředníky samosprávných celků.
3 000 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je vštípit posluchačům základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné v situaci, kdy je správní orgán účastníkem řízení před správním soudem – a to jak v pozici žalovaného (odpůrce) před krajským soudem, tak v pozici stěžovatele před Nejvyšším správním soudem. Současně je cílem semináře seznámit posluchače s tím, co lze udělat pro to, aby správní rozhodnutí (resp. jiný akt správního orgánu) při přezkumu před správním soudem obstálo. Účastníci programu také budou seznamováni s judikaturou správních soudů.
3 000 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s vývojem a aktuálním stavem správního trestání v České republice. seminář jako takový bude zacílen na úředníky územních samosprávných celků, tj. zaměří se na ty typy správních deliktů, které bývají zpravidla sankcionovány právě jednotkami územní samosprávy.
3 000 Kč

Stavební řízení (Kod: 011)
Je určen pro podnikatele ve stavebnictví podnikové právníky, advokáty a jiné dotčené osoby, které se v praxi musejí touto problematikou detailněji zabývat. Důležité informace naleznou i ti, kteří se aktuálně zabývají nebo budou zabývat stavebním řízením v souvislosti se stavbou svého rodinného domu nebo bytu. Součástí semináře jsou vždy praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura.
3 872 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s mnohovrstevnatým vztahem občana a území samosprávy. Účastník semináře bude obeznámen s tím, jaká jsou práva občanů obcí a krajů (a jiných osob, které občanství příslušného obce či kraje nemají) a jakým způsobem mohou být tato práva uplatňována a kde jsou jejich limity.
3 000 Kč

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH